^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


กลุ่มนโยบายและแผน

ยินดีต้อนรับ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต37 (แพร่-น่าน)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต37 (แพร่-น่าน)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต37 (แพร่-น่าน)

Main Menu

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ

โปรแกรม DMC Offline

รายการประมาณราคา ปีงบประมาณ 2556

Login Form

ข่าวสารจากกลุ่มนโยบายและแผน

ข่าวสารจาก สพม.37

ข่าวการศึกษา

ผู้บริหาร สพม.37


นายทวีพัฒน์   ไมตรีจิตร์
รอง สพม.37 รักษาราชการแทน
ผอ.สพม.37

 

นายประสิทธิ์  อินวรรณา
รอง ผอ. สพม.เขต37
รับผิดชอบกลุ่มนโยบายและแผน

บุคลากร


นายพีรพงศ์     ประดับ
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ


นางธมลวรรณ     อริยะจักร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายธวัชชัย     เจริญคิด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางจิราภร   สิริจันทรพิมล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


 นายนันทวัฒน์   สุดแดน
เจ้าหน้าที่ธุรการ