สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
คณะกรรมการที่ปรึกษา
นายถนอม   อินกัน
นายสุพงษ์   รังษี
นายพิทักษ์   บุณยเวทย์
นายเสรี   พิมพ์มาศ
นายมานพ   ดีมี