ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 แพร่-น่าน

ผู้บริหาร สพม เขต 37

                                                                                           

นายประสิทธิ์  อินวรรณา   

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

รักษาราชการแทน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗    

 

 

นางวิลาวัณย์  ไชยธรรม  

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37   

 

นายทวีพัฒน์  ไมตรีจิตร์  

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37   

ข้อมูลทั่วไป

ลิงค์เอกสาร

                      

       


    

เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.

ประกาศผลการสอบ

2180887
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
30
516
2034
2174872
8366
16995
2180887

Your IP: 54.205.211.87
Server Time: 2019-01-17 01:02:33

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37

 นายศิริพันธ์   ขวัญอ่อน

 ประธานกรรมการ

                                                                                           

                       นายประหยัด  เกียรติสมบูรณ์                                                           นายสุรินทร์   อินทุสุต

                   ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านบริหารการศึกษา                                           ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านวิจัยและประเมินผล

                                                                                            

                             นายเลิศชาย   รัตนะ                                                                 นายกิจผจญ   แมตเมือง

                ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                            ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการศึกษาปฐมวัย

                                                                                            

                            นายประยูร   เมตตา                                                                   นางนภาพร   แสงนิล

          ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม                              ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ

                                                                                           

                            นายสถาพร   มังกร                                                                 นายธรัตน์   มหายศนันท์

         ผู้แทนผุ้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน                                         กรรมการและเลขานุการ

 

 

 

ผู้บริหารสถานศึกษา

สหวิทยาเขตโกศัยนคร

ที่ โรงเรียน ชื่อผู้บริหาร
1 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ นายอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย
2 ห้วยม้าวิทยาคม นายประยูร เมตตา
3 สองพิทยาคม นายเลิศชาย รัตนะ
4 ม่วงไข่พิทยาคม นายกิจผจญ แมตเมือง
5 เวียงเทพวิทยา นายสวัสดิ์ ใจตุรงค์
6 ถิ่นโอภาสวิทยา ว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร แก้วทอง
7 เมืองแพร่ นายอนุรักษ์ วงศ์ชัยพานิช
8 ร้องกวางอนุสรณ์ นายสมาร์ท แก้วบัวดี

 สหวิทยาเขตพลนคร

ที่  โรงเรียน  ชื่อผู้บริหาร 
1 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ นายนิคม มะยาระ
2 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ นางสาวจรรยา มโนรส
3 วังชิ้นวิทยา นายชานันท์ มณเทียร
4 สูงเม่นชนูปถัมภ์ นายฐานวัฒน์ ธนาวรรัฐพงศ์
5 ลองวิทยา นายประหยัด เกียรติสมบูรณ์
6 บ้านกาศประชานุเคราะห์ นายสมศักดิ์ เจริญคำ
7 สรอยเสรีวิทยา นายอดิศักดิ์ ศิริพันธุ์
8 ท่าข้ามวิทยาคม นายสุริยน สายสนอง

สหวิทยาเขตน่าน 1

ที่ โรงเรียน ชื่อผู้บริหาร
1 นาน้อย นายกฤษดา นันทวาสน์
2 แม่จริม นายสุรินทร์ อินทุสุต
3 ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร นายสนอง ก้อนสมบัติ
4 สา นายณรงค์กร ดวงพิกุล
5 สตรีศรีน่าน นายวิสุทธิ์ พิมพ์มาศ
6 บ้านหลวง ว่าที่ร้อยตรี อดุลย์ อะทะยศ
7 ศรีนครน่าน นายไตรพฤก ผางาม
8 น่านนคร นายประมวล จันทะวัง
9 บ่อสวกวิทยาคาร นายเกรียงเดช ดีปินตา
10 สาธุกิจประชาสรรค์รัชมงคลาภิเษก นางสิริกร สุกิน
11 สันติสุขพิทยาคม นายศิลป์ชัย ทัศณีวรรณ์
12 น่านประชาอุทิศ นายพีระพล ทองแท้
13 ยาบหัวนา นางระพีพรรณ สุขสงวน
14 นาหมื่นพิทยาคม นายสุธรรม ปานเกิดผล
15 เมืองลีประชาสามัคคี นายประศาสน์ จันทรบุปผา

สหวิทยาเขตน่านเหนือ

ที่ โรงเรียน ชื่อผู้บริหาร
1 ปัว นายชาติ ก๋าแก้ว
2 เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นายประกวด พายัพสถาน
3 ท่าวังผาพิทยาคม นายเกียรติชาย ทิพย์บุญศรี
4 บ่อเกลือ นายประเทือง ชอบธรรม
5 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ นายสมเพชร งามธุระ
6 ทุ่งช้าง นางวีระวรรณ คฤหานนท์
7 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ นายนิคม พลทิพย์
8 เมืองแงง นายไพรัช คุณสิทธิ์
9 พระธาตุพิทยาคม นางชุติมา ก้อนสมบัติ
10 เมืองยมวิทยาคาร นายพิษณุ บัณฑิต
11 สารธรรมวิทยาคาร นายศักดิ์ โนศรี
12 ไตรเขตประชาสามัคคีฯ นายจรัส ลำทา
13 มัธยมป่ากลาง นางนภาพร แสงนิล
14 หนองบัวพิทยาคม นางสุนันทา จูอาภรณ์

คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37

 

 นายสันติภาพ อินทรพัฒน์

ประธานกรรมการ

                                                                                                  

                           นายสุพงษ์   รังษี                                                           นายเฉลิม   ทองอินต๊ะ

              ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการศึกษา                                           ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านบริหารงานบุคคล

                                                                                                                                 
                                                                                                     นายดำรงค์   นันทปรีชา

         ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการเงินและการคลัง                                              ผู้แทน ก.ค.ศ

                                                                                                  

                   นายนิคม   มะยาระ                                                       นายกฤษดา  นันทวาสน์

                  ผู้แทนคุรุสภาผู้แทน                                                          ผู้บริหารสถานศึกษา

                                                                                                   
                  นายสมชาย   มิ่งขวัญ                                                      นายสุทัศน์   พรมทอง

                   ผู้แทนข้าราชการครู                                                   ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษา

นายศิริพันธ์   ขวัญอ่อน

กรรมการและเลขานุการ

ข่าวสารจากครูไทย