ข้าราชการครูจังหวัดน่าน ที่ประสงค์ยื่นคำขอกู้เงิน ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธนาคาร ธอส สามารถขอแบบคำรับรองผู้บังคับบัญชาที่ลงนามแล้วได้ที่ สำนักงานประสานงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 จังหวัดน่าน

ผู้บริหาร สพม เขต 37

                                                                                           

นายประสิทธิ์  อินวรรณา   

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

รักษาราชการแทน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗    

 

 

นางวิลาวัณย์  ไชยธรรม  

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37   

 

นายทวีพัฒน์  ไมตรีจิตร์  

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37   

ข้อมูลทั่วไป

ลิงค์เอกสาร

                      

       


    

เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.

2164447
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
394
667
3505
2156169
8921
14397
2164447

Your IP: 34.203.225.78
Server Time: 2018-12-15 18:39:34

ค่านิยมร่วมองค์กร

SESA’37   = SMART

Service Mind             :   จิตบริการ

Mastery                   :   ทำงานอย่างมืออาชีพ

Accountability            :   รับผิดชอบตรวจสอบได้

Relationship              :   รักใคร่สมัครสมาน

Team Work              :   ทำงานเป็นทีม

 

วิสัยทัศน์(VISI0N)

        เป็นองค์กรขับเคลื่อนการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย 

พันธกิจ(MISSION)

        เพื่อให้การขับเคลื่อนการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย จึงได้กำหนดพันธกิจ ดังนี้

      1.ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

                2.ส่งเสริมให้ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ธำรงศิลป                      วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                3.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

 

                4.พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

 

เป้าประสงค์(GOAL)

       เพื่อให้การขับเคลื่อนการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทยจึงได้กำหนดเป้าประสงค์ ดังนี้

                1.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะที่สำคัญและมีความเป็นมาตรฐานสากล

                2.ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

                3.ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมาตรฐานวิชาชีพ

                4.มีการบริหารจัดการแบบบูรณาการ เน้นการมีส่วนร่วม กระจายอำนาจไปสู่สหวิทยาเขต

 

                ศูนย์สาระการเรียนรู้ กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์

 

 

 

ข่าวสารจากครูไทย