Main Menu

ลิงค์เอกสารเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.เบอร์โทรศัพท์ภายใน


โทรศัพท์  054-511137 หรือ 054-625754 ต่อ

  • กลุ่มอำนวยการ 11
  • กลุ่มบริหารงานบุคคล 12
  • กลุ่มนโยบายฯ 13
  • กลุ่มส่งเสริมฯ 14
  • กลุ่มนิเทศฯ 15
  • กลุ่มการเงินฯ 16
  • ห้องเลขา ผอ.สพม.37 19
  • หน่วยตรวจสอบฯ 23
  • งานประชาสัมพันธ์ & ศูนย์เทคโนฯ 24
  • สำนักงานศูนย์ประสานงาน สพม.37 054-710568
โทรสาร  054-521796Best Joomla Hosting | By Free Wordpress Themes