Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต37

http://www.sesa37.go.th

เว็บไซต์โรงเรียนใน สพม.37

แบบฟอร์มเอกสารต่างๆ

ระบบงานสารสนเทศ

  

                        

เพลงค่านิยม 12 ประการ

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

โทรศัพท์  054-511137 หรือ 054-625754 ต่อ

 • กลุ่มอำนวยการ 100
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 102
 • กลุ่มนโยบายฯ 103
 • กลุ่มส่งเสริมฯ 104
 • กลุ่มนิเทศ 105
 • กลุ่มการเงินฯ 106
 • กลุ่มหน่วยตรวจสอบภายใน 107
 • กลุ่มประชาสัมพันธ์ 108
 • ห้อง ตู้ยาม 109
 • ห้อง คนขับรถ 110
 • สำนักงานศูนย์ประสานงาน สพม.37 054-718906
โทรสาร  054-521796

สถิติการเข้าใช้งาน

1584954
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
900
1295
3535
1572880
26104
27258
1584954

Your IP: 54.145.83.79
Server Time: 2018-10-23 21:12:32

      

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (แพร่-น่าน) ยินดีต้อนรับ

ประวัติ ความเป็นมา

              สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 เป็นองค์กรทางการศึกษาที่จัดตั้งขึ้นตาม

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2553 ตามมาตรา 5 และมาตรา 37  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม

โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 8 มาตรา 33 และมาตรา 33 วรรคสอง   แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553  มีภารกิจในการบริหารส่งเสริม สนับสนุน กำกับติดตามการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดแพร่ 16 โรง และจังหวัดน่าน

30 โรง รวมมีโรงเรียนในสังกัดทั้งสิ้น 46 โรง  ให้สามารถจัดการศึกษาเพื่อบริการประชาชนทั้งสองจังหวัดให้มีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมาย จุดเน้นอันมุ่งให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและการอยู่ดีมีสุขในระบบวิถีชีวิตที่ดีงาม

ของประเทศและตรงตามความต้องการของประชาชนทั้งสองจังหวัด

 

                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37   ตั้งอยู่ เลขที่ 2 ถนนแพร่ – ลอง 

ตำบลในเวียง  อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่  รหัสไปรษณีย์ 54000 โทรศัพท์ 0 5451 1137, 0 5462 5754โทรสาร 054-521796 เว็บไซต์ http://www.sesa37.go.th

   

³จังหวัดแพร่

              จังหวัดแพร่ เป็น 1 ใน 17 จังหวัดภาคเหนือของประเทศไทย ตั้งอยู่เส้นรุ้งที่ 14.70 ถึง 18.44 องศาเหนือ กับเส้นแวงที่ 99.58 ถึง 100.32 องศาตะวันออก อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 155 เมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ตามทางหลวงหมายเลข 11 และ 101  ประมาณ 555 กิโลเมตรและทางรถไฟ 550 กิโลเมตร (ถึงสถานีรถไฟเด่นชัย)  ตั้งอยู่ภาคเหนือตอนบน ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบระหว่างภูเขามีลักษณะคล้ายก้นกระทะ มีแม่น้ำยมไหลผ่าน มีเนื้อที่ประมาณ 6,538.59 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ 4,086,625  ไร่

 =สภาพทางภูมิศาสตร์

                พื้นที่จังหวัดแพร่ล้อมรอบด้วยภูเขาทั้ง 4 ทิศ พื้นที่ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 เป็นภูเขามีพื้นที่ราบเพียงร้อยละ 20 โดยลาดเอียงไปทางทิศใต้ตามแนวไหลของแม่น้ำยมคล้ายก้นกระทะ พื้นที่ราบของจังหวัดจะอยู่ระหว่างหุบเขา มี 2 แปลงใหญ่ คือที่ราบบริเวณพื้นที่อำเภอร้องกวาง อำเภอเมือง อำเภอสูงเม่น และอำเภอเด่นชัย

ซึ่งเป็นที่ราบแปลงใหญ่ และอีกหนึ่งแปลง คือ บริเวณที่ตั้งอำเภอลองและอำเภอวังชิ้น ซึ่งที่ราบดังกล่าว ใช้เป็นที่อยู่อาศัย และทำการเกษตร

=ลักษณะภูมิอากาศ

               ฤดูกาลลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดแพร่ จัดอยู่ในลักษณะแบบฝนเมืองร้อน เฉพาะฤดูฝนหรือแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน (Tropical Savanna) บริเวณดังกล่าวอยู่ในเขตร่องอากาศเขตร้อน (Intertropical Convergence Zone) ปริมาณและการกระจายของฝนจะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม 2 ประเภทคือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้

ทำให้มีฝนตกชุก และลมตะวันออกเฉียงเหนือ ที่นำเอาอากาศหนาวและแห้งแล้งจากประเทศจีนมาปกคลุมทั่วบริเวณภาคเหนือของประเทศไทยนอกจากนี้เนื่องมาจากลักษณะพื้นที่ของจังหวัดแพร่ที่เป็นแอ่ง คล้ายก้นกระทะลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาจึงทำให้สภาพอากาศแตกต่างกันมาก ลักษณะภูมิอากาศของ

จังหวัดแพร่ แบ่งเป็น 3 ฤดูกาล                                 

               ฤดูหนาว             เริ่มในเดือนพฤศจิกายนถึง เดือนกุมภาพันธ์
                 ฤดูร้อน             เริ่มประมาณเดือนมีนาคมถึง เดือนพฤษภาคม
                 ฤดูฝน              เริ่มประมาณเดือนมิถุนายนถึง เดือนตุลาคม

=อาณาเขตติดต่อ ดังนี้

               ทิศเหนือ อำเภอสองและอำเภอร้องกวางติดต่อกับจังหวัดพะเยาและจังหวัดลำปาง

               ทิศใต้อำเภอเด่นชัยและอำเภอวังชิ้น ติดต่อกับจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดสุโขทัย

               ทิศตะวันออก อำเภอเมืองแพร่ติดต่อกับจังหวัดน่านและจังหวัดอุตรดิตถ์

               ทิศตะวันตก อำเภอลองและอำเภอวังชิ้นติดต่อกับจังหวัดลำปางและจังหวัดสุโขทัย

 

=แผนที่จังหวัดแพร่

 

 ³จังหวัดน่าน 

จังหวัดน่าน  ตั้งอยู่ติดกับชายแดนทางด้านทิศตะวันออกของภาคเหนือตอนบน ติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ห่างจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต์ ประมาณ  668 กิโลเมตร

บริเวณเส้นรุ้งที่ 100.47.04 องศาเหนือเส้นแวงที่ 18.47.16 องศาตะวันออกระดับความสูงของพื้นที่อยู่สูง 2,112 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางมีพื้นที่ 11,472.076 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 7,170,045 ไร่

=สภาพทางภูมิศาสตร์

              พื้นที่ของจังหวัดน่านโดยทั่วไป มีสภาพพื้นที่เป็นลูกคลื่น ลอนชันเกิน 30 องศา ประมาณร้อยละ 85 ของพื้นที่จังหวัดทั้งสิ้น 7,170,045 ไร่ หรือ 11,472.07 ตารางกิโลเมตร ส่วนลูกคลื่นลอนลาด ตามลุ่มน้ำ

จะเป็นที่ราบแคบๆ ระหว่างหุบเขาตามแนวยาวของลุ่มน้ำ น่าน สา ว้า ปัว และกอน มีทิวเขาหลวงพระบางและ

ทิวเขาผีปันน้ำ ซึ่งเป็นทิวเขาหินแกรนิต ที่มีความสูง 600 - 1,200 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ทอดผ่านทั่วจังหวัด คิดเป็นพื้นที่ประมาณร้อยละ 40 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด

 

=ลักษณะภูมิอากาศ

              ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดน่านมีความแตกต่างกันของฤดูกาล โดยอากาศจะร้อนอบอ้าวในฤดูร้อน และหนาวเย็นในฤดูหนาว โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ พัดพาเอาความชุ่มชื้นมาสู่ภูมิภาค ทำให้มีผลตกชุก ในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝนและจะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมะวันออกเฉียงเหนือ พัดพาเอาความหนาวเย็นสู่ภูมิภาค ในเดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ์และในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน จะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ ทำให้มีสภาพอากาศร้อน

               จังหวัดน่าน ยังมีสภาพภูมิประเทศโดยรอบ เป็นหุบเขาและภูเขาสูงชันมาก ทิวเขาวางตัวใน

แนวเหนือใต้ ทำให้บริเวณยอดเขา สามารถรับความกดอากาศสูงที่แผ่มาจากประเทศจีนในฤดูหนาวได้อย่างทั่วถึง

และเต็มที่ ขณะเดียวกันที่ทิวเขาวางตัวเหนือใต้ ทำให้เสมือนกำแพงปิดกั้นลมมรสุมทางทิศตะวันออก รวมทั้งยังมีระดับความสูงเฉลี่ยบนยอดเขา กับความสูงเฉลี่ยที่ผิวแตกต่างกันมากและยังมีระดับความสูงเหนือระดับน้ำทะเล

จากปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้ ในตอนกลางวัน ถูกอิทธิพลของแสงแดดเผา ทำให้อุณหภูมิร้อนมากและในตอนกลางคืน

จะได้รับอิทธิพลของลมภูเขา พัดลงสู่หุบเขา ทำให้อากาศเย็นในตอนกลางคืน

 

=อาณาเขตติดต่อ ดังนี้

               ทิศเหนือ  ประกอบด้วย อำเภอเชียงกลาง อำเภอปัว มีอำเภอทุ่งช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ        อำเภอบ่อเกลือ ที่มีพื้นที่ติดต่อกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ เชียงฮ่อน - หงสา (สปป.ลาว)

               ทิศตะวันออก  ประกอบด้วย อำเภอภูเพียง อำเภอสันติสุข โดยมีอำเภอแม่จริม  อำเภอเวียงสา  

มีพื้นที่ติดต่อกับแขวงไชยบุรี (สปป.ลาว)

               ทิศใต้ ประกอบด้วย อำเภอนาน้อย อำเภอนาหมื่น มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอนาน้อย

มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดแพร่ อำเภอเวียงสา มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดแพร่

           ทิศตะวันตก ประกอบด้วย อำเภอบ้านหลวง มีพื้นที่ติดต่อกับอำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยา

อำเภอท่าวังผา มีพื้นที่ติดกับอำเภอปง จังหวัดพะเยา อำเภอสองแคว มีพื้นที่ติดต่อกับอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
               ทิศเหนือและทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว(สปป.ลาว) เป็นระยะทางยาวประมาณ 227 กิโลเมตร 

 =แผนที่จังหวัดน่าน

 

 

 

 

 

ผู้บริหาร สพม.37

 

ดร.ทวีพัฒน์  ไมตรีจิตร์

 รองผู้อำนวยการ

รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสพม.37

 

นางวิลาวัณย์  ไชยธรรม

รองผู้อำนวยการสพม.37

 

นายประสิทธิ์  อินวรรณา

รองผู้อำนวยการสพม.37

 

 

ปฏิทินงานราชการ



 

เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

 

   

     

งานสารบรรณ

  

OBECMAIL.ORG โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

       

ขั้นตอนการใช้งานระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา

ลิงค์เอกสาร


ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

โทรทัศน์เพื่อการศึกษา

QR CODE ::: Facebook SPM.sesa37

Copyright © 2018 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต37 เลขที่ 2 ถนนแพร่-ลอง ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์ 054-511137 โทรสาร 054-521796 E-mail : admin@sesa37.go.th Rights Reserved.