Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต37

http://www.sesa37.go.th

เว็บไซต์โรงเรียนใน สพม.37

แบบฟอร์มเอกสารต่างๆ

ระบบงานสารสนเทศ

  

                        

เพลงค่านิยม 12 ประการ

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

โทรศัพท์  054-511137 หรือ 054-625754 ต่อ

 • กลุ่มอำนวยการ 100
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 102
 • กลุ่มนโยบายฯ 103
 • กลุ่มส่งเสริมฯ 104
 • กลุ่มนิเทศ 105
 • กลุ่มการเงินฯ 106
 • กลุ่มหน่วยตรวจสอบภายใน 107
 • กลุ่มประชาสัมพันธ์ 108
 • ห้อง ตู้ยาม 109
 • ห้อง คนขับรถ 110
 • สำนักงานศูนย์ประสานงาน สพม.37 054-718906
โทรสาร  054-521796

สถิติการเข้าใช้งาน

1416708
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
223
1238
5662
1403783
25653
21681
1416708

Your IP: 54.156.76.187
Server Time: 2018-05-25 03:26:49

      

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (แพร่-น่าน) ยินดีต้อนรับ

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (แพร่-น่าน) เป็นองค์กรทางการศึกษาที่จัดตั้งขึ้น    ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  พ.ศ. 2553   ณ วันที่ 13 กันยายน 2553 จำนวน 42 เขต  ทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน กำกับติดตามการบริหาร    จัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน ให้สามารถจัดการในระดับมัธยมศึกษาเพื่อบริการประชาชนทั้งสองจังหวัดเป็นไปด้วยดีมีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมาย จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ แผนการศึกษาชาติซึ่งมุ่งให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพเป็นพลังสำคัญ   ของชาติ

ข้อมูลพื้นฐาน

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 รับผิดชอบจำนวน 2 จังหวัด คือ จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน  โรงเรียนในสังกัด 45 โรงเรียน  จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 37,292 คน  มีบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่รวมทั้งสิ้น 53 คนอาคารสำนักงาน ตั้งอยู่ เลขที่ 2  ถนนแพร่ – ลอง   ตำบลในเวียง  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  รหัสไปรษณีย์ 54000 โทรศัพท์ 054-511137,  054 – 625754   โทรสาร 054-521796 เว็บไซต์ http://www.sesa37.go.th

          จังหวัดแพร่แบ่งการปกครองเป็น 8 อำเภอ มีโรงเรียนในสังกัด ทุกอำเภอ จำนวน  16 โรงเรียน มีนักเรียนจำนวน 17,216 คน   มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูอัตราจ้าง และลูกจ้างประจำจำนวน 1,298 คน โรงเรียนที่อยู่ห่างไกลสำนักงานเขตพื้นที่มากที่สุด คือ โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ระยะทาง  110 กิโลเมตร

          จังหวัดน่านแบ่งการปกครองเป็น 15 อำเภอ มีโรงเรียนในสังกัดทุกอำเภอ จำนวน 29 โรงเรียนมีนักเรียนจำนวน  20,076 คน  มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูอัตราจ้าง และลูกจ้างประจำจำนวน 1,463 คน โรงเรียนที่อยู่ห่างไกลสำนักงานเขตพื้นที่มากที่สุด คือ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดน่าน ระยะทาง  250 กิโลเมตร

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 จำแนกประเภทของโรงเรียน ดังนี้

                              โรงเรียนในฝัน จำนวน 27 โรงเรียน

                              โรงเรียนดีประจำตำบล  จำนวน  4  โรงเรียน

                              โรงเรียนมาตรฐานสากล  จำนวน  6 โรงเรียน      

                              โรงเรียนอัตราการแข่งขันสูง  จำนวน  5 โรงเรียน

 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน

          สภาพแวดล้อมภายนอก(External Environment) ที่เอื้อต่อการดำเนินงานขององค์กร

1.ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social – Cultural Factors) สภาพสังคมโดยรอบของโรงเรียน ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาที่ตนเองนับถือมีวัดและศาสนสถาน ตลอดจนมีสภาวัฒนธรรมกระจาย อยู่ทุกอำเภอ  ส่งผลให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่าง ที่ดีแก่เยาวชนและบุตรหลานชุมชน และ ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญ ด้านการศึกษา ทำให้อัตราการเรียนต่อของนักเรียนอยู่ในระดับที่สูง

2.ด้านเทคโนโลยี  (Technolgical  Factors)  จากความก้าวหน้าและความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีของประเทศส่งผลต่อการจัดการศึกษาอย่างมาก นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ตามความสนใจผ่านระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ต

3.ด้านเศรษฐกิจ (Economic  Factors) รัฐบาลตระหนักถึงประโยชน์ของการศึกษาส่งผลให้จัดสรรงบประมาณในด้านการศึกษาสูง กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงมีแผนงาน/โครงการในการพัฒนาด้านการศึกษาจำนวนมาก นอกจากนี้การขยายตัวด้านเศรษฐกิจของประเทศสูงขึ้น ส่งผลให้สภาพเศรษฐกิจของผู้ปกครองดีขึ้น จึงเกิดการจ้างงานมากขึ้น

4.ด้านการเมืองและกฎหมาย(Political and Legal Factors) นโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งผลให้ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง ส่งผลให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประสานส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนในพื้นที่รับผิดชอบได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง

                     สภาพแวดล้อมภายในองค์กรมีความเข้มแข็ง(Internal Environment)

1.  ด้านโครงสร้างและนโยบาย(Structure) การกำหนดโครงสร้างสายงานการบังคับบัญชาของหน่วยงานทางการศึกษา ชัดเจน  ส่งผลให้กำกับ  ประสาน  ส่งเสริม  นิเทศติดตามเป็นไปอย่างมีระบบนโยบายการจัดการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในได้มีประสิทธิภาพ

2.  ด้านการบริการและผลผลิต (Service) สถานศึกษาส่วนใหญ่สามารถจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามความต้องการของท้องถิ่นสพม. เขต 37 สามารถให้บริการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่ประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับทุกกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง

3.  ด้านครูและบุคลากร (Man) สพม. เขต 37 จัดอบรมและส่งเสริมพัฒนาให้ความรู้แก่ครูอยู่เสมอ ส่งผลให้ ครู ผลิตสื่อการศึกษาและนำนวัตกรรมมาใช้พัฒนากระบวนการเรียนการสอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่ มีวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป และได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะด้านต่างๆ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

4.  ด้านประสิทธิภาพทางการเงิน  (Money) หน่วยงานและสถานศึกษาได้รับการกระจายอำนาจด้านงบประมาณในลักษณะจัดสรรเป็นวงเงินรวม และเงินอุดหนุนรายหัว ส่งผลให้สามารถบริหารจัดการศึกษาได้คล่องตัวตรงตามความต้องการสถานศึกษามีความสามารถในการระดมทรัพยากรจากภาครัฐเอกชน อปท. และผู้ปกครอง/ชุมชนส่งผลให้มีทรัพยากรสำหรับจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น

5.  ด้านปัจจัยการจัดการศึกษา (วัสดุ สื่อ อุปกรณ์) (Material) สถานศึกษานำสื่อ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษาเพิ่ม                                                                                                                

6.  ด้านบริหารจัดการ (Management) หน่วยงานทางการศึกษา มีการบริหารเชิงยุทธศาสตร์อย่างเป็นระบบการบริหารจัดการในรูปแบบเครือข่าย  ส่งผลให้การบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ผู้บริหาร สพม.37

 

ดร.ทวีพัฒน์  ไมตรีจิตร์

 รองผู้อำนวยการ

รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสพม.37

 

นางวิลาวัณย์  ไชยธรรม

รองผู้อำนวยการสพม.37

 

นายประสิทธิ์  อินวรรณา

รองผู้อำนวยการสพม.37

 

 

ปฏิทินงานราชการ 

เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

   

     

งานสารบรรณ

  

OBECMAIL.ORG โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

       

ขั้นตอนการใช้งานระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา

ลิงค์เอกสาร


ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

โทรทัศน์เพื่อการศึกษา

QR CODE ::: Facebook SPM.sesa37

Copyright © 2018 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต37 เลขที่ 2 ถนนแพร่-ลอง ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์ 054-511137 โทรสาร 054-521796 E-mail : admin@sesa37.go.th Rights Reserved.