Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต37

http://www.sesa37.go.th

เว็บไซต์โรงเรียนใน สพม.37

แบบฟอร์มเอกสารต่างๆ

ระบบงานสารสนเทศ

  

                        

เพลงค่านิยม 12 ประการ

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

โทรศัพท์  054-511137 หรือ 054-625754 ต่อ

 • กลุ่มอำนวยการ 100
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 102
 • กลุ่มนโยบายฯ 103
 • กลุ่มส่งเสริมฯ 104
 • กลุ่มนิเทศ 105
 • กลุ่มการเงินฯ 106
 • กลุ่มหน่วยตรวจสอบภายใน 107
 • กลุ่มประชาสัมพันธ์ 108
 • ห้อง ตู้ยาม 109
 • ห้อง คนขับรถ 110
 • สำนักงานศูนย์ประสานงาน สพม.37 054-718906
โทรสาร  054-521796

สถิติการเข้าใช้งาน

1584938
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
884
1295
3519
1572880
26088
27258
1584938

Your IP: 54.145.83.79
Server Time: 2018-10-23 20:53:22

      

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (แพร่-น่าน) ยินดีต้อนรับ

นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37

                    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 มีภารกิจหลักในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดนโยบายพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปในทิศทางที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 20 ปี ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560 – 2564  นโยบายของรัฐบาลและนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ดังนี้

      

วิสัยทัศน์

      เป็นองค์กรขับเคลื่อนการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย

 

  พันธกิจ

    เพื่อให้การขับเคลื่อนการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย จึงได้กำหนดพันธกิจ ดังนี้

       1.ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

     2.ส่งเสริมให้ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ธำรงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

       3.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

       4.พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

 

เป้าประสงค์

               เพื่อให้การขับเคลื่อนการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทยจึงได้กำหนดเป้าประสงค์ ดังนี้

               1.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะที่สำคัญและมีความเป็นมาตรฐานสากล

               2.ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

               3.ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมาตรฐานวิชาชีพ

               4.มีการบริหารจัดการแบบบูรณาการ เน้นการมีส่วนร่วม กระจายอำนาจไปสู่สหวิทยาเขต

ศูนย์สาระการเรียนรู้ กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์

 

 ค่านิยมองค์กร   SESA’37   =  SMART

               Service Mind       :   จิตบริการ

               Mastery             :   ทำงานอย่างมืออาชีพ

               Accountabilite     :   รับผิดชอบตรวจสอบได้

               Relationship        :   รักใคร่สมัครสมาน

               Team Work         :   ทำงานเป็นทีม

 

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ ๑   จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

๑.      เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

๒.      เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

๑.      เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ ด้ายการปรับหลักสูตรการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม

๒.      พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้

๓.      สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

กลยุทธ์ที่ ๓  ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

๑.      พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ในรูปแบบที่หลากหลาย

๒.      พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพโดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กลยุทธ์ที่ ๔  ขยายโอกาสการเข้าถึงทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

๑.      เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ

๒.      ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

กลยุทธ์ที่ ๕ จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

-          จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ที่ ๖  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม

๑.      พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

๒.      สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม

๓.      ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

              

ผู้บริหาร สพม.37

 

ดร.ทวีพัฒน์  ไมตรีจิตร์

 รองผู้อำนวยการ

รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสพม.37

 

นางวิลาวัณย์  ไชยธรรม

รองผู้อำนวยการสพม.37

 

นายประสิทธิ์  อินวรรณา

รองผู้อำนวยการสพม.37

 

 

ปฏิทินงานราชการ 

เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

 

   

     

งานสารบรรณ

  

OBECMAIL.ORG โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

       

ขั้นตอนการใช้งานระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา

ลิงค์เอกสาร


ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

โทรทัศน์เพื่อการศึกษา

QR CODE ::: Facebook SPM.sesa37

Copyright © 2018 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต37 เลขที่ 2 ถนนแพร่-ลอง ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์ 054-511137 โทรสาร 054-521796 E-mail : admin@sesa37.go.th Rights Reserved.