Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต37

http://www.sesa37.go.th

เว็บไซต์โรงเรียนใน สพม.37

แบบฟอร์มเอกสารต่างๆ

ระบบงานสารสนเทศ

  

                        

เพลงค่านิยม 12 ประการ

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

โทรศัพท์  054-511137 หรือ 054-625754 ต่อ

 • กลุ่มอำนวยการ 100
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 102
 • กลุ่มนโยบายฯ 103
 • กลุ่มส่งเสริมฯ 104
 • กลุ่มนิเทศ 105
 • กลุ่มการเงินฯ 106
 • กลุ่มหน่วยตรวจสอบภายใน 107
 • กลุ่มประชาสัมพันธ์ 108
 • ห้อง ตู้ยาม 109
 • ห้อง คนขับรถ 110
 • สำนักงานศูนย์ประสานงาน สพม.37 054-718906
โทรสาร  054-521796

สถิติการเข้าใช้งาน

1416687
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
202
1238
5641
1403783
25632
21681
1416687

Your IP: 54.156.76.187
Server Time: 2018-05-25 03:19:51

      

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (แพร่-น่าน) ยินดีต้อนรับ

ผู้บริหารสถานศึกษา

สหวิทยาเขตโกศัยนคร

ที่ โรงเรียน ชื่อผู้บริหาร
1 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ นายเลิศชาย รัตนะ
2 ห้วยม้าวิทยาคม นายเกียรติศักดิ์ สุทธหลวง
3 สองพิทยาคม นายสวัสดิ์ ใจตุรงค์
4 ม่วงไข่พิทยาคม นายสุริยน สายสนองยศ
5 เวียงเทพวิทยา นางพัชราภา ผาแสง
6 ถิ่นโอภาสวิทยา นางวาสนา สำเนียง
7 เมืองแพร่ ว่าที่ร.ต.พิพัฒน์ เสนาธรรม
8 ร้องกวางอนุสรณ์ ว่าที่ร.ต.วีรภัทร แก้วทอง

สหวิทยาเขตพลนคร

ที่ โรงเรียน ชื่อผู้บริหาร
1 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ นายสมศักดิ์ เจริญคำ
2 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ นายกิจผจญ แมตเมือง
3 วังชิ้นวิทยา นายอดิศักดิ์ ศิริพันธุ์
4 สูงเม่นชนูปถัมภ์ นายชานันท์ มณเฑียร
5 ลองวิทยา นายอรุรักษ์ วงศ์ชัยพาณิชย์
6 บ้านกาศประชานุเคราะห์ นายดนัยรัตน์ กาศเกษม
7 สรอยเสรีวิทยา นายสวัสดิ์ จิตรประเสริฐ
8 ท่าข้ามวิทยาคม นายเลิศฤทธิ์  เรือนละหงษ์

สหวิทยาเขตน่าน 1

ที่ โรงเรียน ชื่อผู้บริหาร
1 นาน้อย นายประเทือง ชอบธรรม
2 แม่จริม นางรัชนีวรรณ บุญทวี
3 ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร นายสนอง ก้อนสมบัติ
4 สา นายกฤษดา นันทวาสน์
5 สตรีศรีน่าน นายสมาร์ท แก้วบัวดี
6 บ้านหลวง ว่าที่ร้อยตรี อดุลย์ อะทะยศ
7 ศรีนครน่าน นายศิลป์ชัย ทัศณีวรรณ์
8 น่านนคร นางวีระวรรณ คฤหานนท์
9 บ่อสวกวิทยาคาร นายเกรียงเดช ดีปินตา
10 สาธุกิจประชาสรรค์รัชมงคลาภิเษก นายวสันต์ กิวัฒนา
11 สันติสุขพิทยาคม นายไตรพฤก ผางาม
12 น่านประชาอุทิศ นายประศาสน์ จันทรบุปผา
13 ยาบหัวนา นางนารี หลายกิจพานิช
14 นาหมื่นพิทยาคม นายสุธรรม ปานเกิดผล
15 เมืองลีประชาสามัคคี ว่าที่ร.ท.วิญญู ศรีบุญเรือง

สหวิทยาเขตน่านเหนือ

ที่ โรงเรียน ชื่อผู้บริหาร
1 ปัว นายประกวด พายับสถาน
2 เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นายจรัส ลำทา
3 ท่าวังผาพิทยาคม นางนภาพร แสงนิล
4 บ่อเกลือ นายพรเทพ เสนนันตา
5 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ นางธิดา  เสมอใจ
6 ทุ่งช้าง นางระพีพรรณ สุขสงวน
7 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ นายพีระพล ทองแท้
8 เมืองแงง นายธนชาต  ชาวส้าน
9 พระธาตุพิทยาคม นางชุติมา ก้อนสมบัติ
10 เมืองยมวิทยาคาร นายสมเพชร งามธุระ
11 สารธรรมวิทยาคาร นายศักดิ์ โนศรี
12 ไตรเขตประชาสามัคคีฯ นายกมล สุทธาวาส
13 มัธยมป่ากลาง นายนิคม พลทิพย์
14 หนองบัวพิทยาคม น.ส.อัญรินทร์ ฉัตรโชติวรกิตติ์

ผู้บริหาร สพม.37

 

ดร.ทวีพัฒน์  ไมตรีจิตร์

 รองผู้อำนวยการ

รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสพม.37

 

นางวิลาวัณย์  ไชยธรรม

รองผู้อำนวยการสพม.37

 

นายประสิทธิ์  อินวรรณา

รองผู้อำนวยการสพม.37

 

 

ปฏิทินงานราชการ 

เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

   

     

งานสารบรรณ

  

OBECMAIL.ORG โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

       

ขั้นตอนการใช้งานระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา

ลิงค์เอกสาร


ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

โทรทัศน์เพื่อการศึกษา

QR CODE ::: Facebook SPM.sesa37

Copyright © 2018 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต37 เลขที่ 2 ถนนแพร่-ลอง ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์ 054-511137 โทรสาร 054-521796 E-mail : admin@sesa37.go.th Rights Reserved.