Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต37

http://www.sesa37.go.th

เว็บไซต์โรงเรียนใน สพม.37

แบบฟอร์มเอกสารต่างๆ

ระบบงานสารสนเทศ

  

                        

เพลงค่านิยม 12 ประการ

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

โทรศัพท์  054-511137 หรือ 054-625754 ต่อ

 • กลุ่มอำนวยการ 100
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 102
 • กลุ่มนโยบายฯ 103
 • กลุ่มส่งเสริมฯ 104
 • กลุ่มนิเทศ 105
 • กลุ่มการเงินฯ 106
 • กลุ่มหน่วยตรวจสอบภายใน 107
 • กลุ่มประชาสัมพันธ์ 108
 • ห้อง ตู้ยาม 109
 • ห้อง คนขับรถ 110
 • สำนักงานศูนย์ประสานงาน สพม.37 054-718906
โทรสาร  054-521796

สถิติการเข้าใช้งาน

1584946
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
892
1295
3527
1572880
26096
27258
1584946

Your IP: 54.145.83.79
Server Time: 2018-10-23 20:57:02

      

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (แพร่-น่าน) ยินดีต้อนรับ

 แผนผังการปฏิบัติงาน

สำนักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37

1. กลุ่มอำนวยการ  download 

2. กลุ่มนโยบายและแผน   download 

3. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   download 

4. กลุ่มบริหารงานบุคคล   download 

5. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   download 

6. กลุ่มกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา   download 

7. หน่วยตรวจสอบภายใน   download 

ผู้บริหาร สพม.37

 

ดร.ทวีพัฒน์  ไมตรีจิตร์

 รองผู้อำนวยการ

รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสพม.37

 

นางวิลาวัณย์  ไชยธรรม

รองผู้อำนวยการสพม.37

 

นายประสิทธิ์  อินวรรณา

รองผู้อำนวยการสพม.37

 

 

ปฏิทินงานราชการ 

เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

 

   

     

งานสารบรรณ

  

OBECMAIL.ORG โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

       

ขั้นตอนการใช้งานระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา

ลิงค์เอกสาร


ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

โทรทัศน์เพื่อการศึกษา

QR CODE ::: Facebook SPM.sesa37

Copyright © 2018 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต37 เลขที่ 2 ถนนแพร่-ลอง ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์ 054-511137 โทรสาร 054-521796 E-mail : admin@sesa37.go.th Rights Reserved.