ข่าวสารจาก กลุ่มส่งเสริม

ผู้บริหาร


นายทวีพัฒน์   ไมตรีจิตร์
รอง สพม.37 รักษาราชการแทน
ผอ.สพม.37

 

บุคลากรในกลุ่ม