ผู้เขียน หัวข้อ: โครงการพัฒนาคุณภาพงานโภชนาการ โรงเรียนนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน สำนักงานเข  (อ่าน 87 ครั้ง)

doctornooy

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 11
    • ดูรายละเอียด
ชื่อเรื่อง :    โครงการพัฒนาคุณภาพงานโภชนาการ โรงเรียนนาน้อย  อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37

ผู้ประเมิน :    นางสาวณัฏฐ์ชยา ธรรมชัย

ปีที่ประเมิน :    2560

บทคัดย่อ
 

   การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพงานโภชนาการ โรงเรียนนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37  มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการประเมินโครงการ ด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้าด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต

   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินโครงการจำนวน  538 คนจากประชากรทั้งสิ้น 2,348  คน คือ คณะกรรมการ งานโภชนาการ จำนวน  10  คน ครูและบุคลากรในโรงเรียน จำนวน 48 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 15 คน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง จำนวน 175 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 จำนวน  290 คน รวมทั้งสิ้น 538 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ0.95  ได้แก่ แบบสอบถามประเมินโครงการและแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยผู้ประเมินสร้างขึ้นและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เนื้อหาผลการประเมิน

   1. ด้านบริบท พบว่า ผลการประเมินตามตัวชี้วัด ความต้องการจำเป็นในการจัดทำโครงการ ความสอดคล้องกับเป้าหมาย จุดเน้น วิสัยทัศน์ของโรงเรียนและความพร้อมของโรงเรียน  และชุมชน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้

   2. ด้านปัจจัยนำเข้า พบว่า ความเหมาะสม เพียงพอของปัจจัยนำเข้าในการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพงานโภชนาการโรงเรียนนาน้อย  อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 เกี่ยวกับความเหมาะสมเพียงพอของบุคลากร ความเพียงพอของงบประมาณ ความเพียงพอเหมาะสมของวัสดุ อุปกรณ์ และความเหมาะสมของสถานที่  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้

  3. ด้านกระบวนการ พบว่า ความเหมาะสมของกระบวนการดำเนินงานตามตัวชี้วัด การวางแผนดำเนินงาน การดำเนินงานตามแผน การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานในการแก้ไขปรับปรุงการดำเนินงานภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้

  4. ด้านผลผลิต พบว่า ทุกตัวชี้วัดในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า ตัวชี้วัดจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการตามกิจกรรม เป็นไปตามเป้าหมาย ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ส่วนตัวชี้วัดความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง พบว่าคณะกรรมการงานโภชนาการ ครูและบุคลากรโรงเรียนนาน้อย  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด คือการตรวจสอบคุณภาพอาหาร และให้ดำเนินกิจกรรมนี้ต่อไป คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง นักเรียนและผู้ปกครองมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก