รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ “ชุด นโยบายการเงิน การคลัง ฯ โดย aeknarin พฤษภาคม 23, 2018, 08:45:29 pm
การศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เรื่อง แสงและ โดย ืnananan พฤษภาคม 22, 2018, 12:23:16 am
รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ รายวิชา อ21201 โดย kruwaew พฤษภาคม 21, 2018, 11:34:57 am
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องเซต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดย wow18 พฤษภาคม 17, 2018, 05:38:57 pm
รายงานการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน โดย maneerat tadee พฤษภาคม 16, 2018, 10:06:24 am
รายงานการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน โดย maneerat tadee พฤษภาคม 16, 2018, 10:04:57 am
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ เรื่อง Let’s enjoy reading โดย นางวรรณวิภา สุวรรณโชติ พฤษภาคม 15, 2018, 09:24:57 pm
แบบฝึกทักษะ คณิตศาสตร์ เรื่อง เวกเตอร์ในสามมิติ ม.6 :โชดก สีต๊ะสาร โดย phadtranid พฤษภาคม 10, 2018, 03:19:59 pm
แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้วิธีการสอนอ่าน (MIA) โดย rawan เมษายน 28, 2018, 10:36:06 am
การพัฒนาชุดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการอ่าน เชิงคิดวิเคราะห์ โดย Ann4126 เมษายน 09, 2018, 12:11:06 am
รายงานการพัฒนาชุดการสอน เรื่องการเขียนโปรแกรมพื้นฐานด้วยภาษา logo สำหรับนักเรียน โดย doctornooy เมษายน 06, 2018, 03:18:40 pm
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง ปฏิกิริยาเคม โดย วิวาพร ชายครอง เมษายน 04, 2018, 02:07:20 pm
รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะไวยากรณ์ภาษาอังกฤษชั้น โดย นางละมัย แซ่เต็น มีนาคม 04, 2018, 03:04:29 pm
รายงานผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น โดย kroonhung มีนาคม 03, 2018, 03:59:13 pm
การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดย lucky มีนาคม 03, 2018, 02:49:35 pm